سرفصل دروس

حقوق بین‌الملل (دکتری)

علوم‌سیاسی (دکتری) ورودی ۹۴ به بعد

حقوق عمومی (دکتری)

حقوق خصوصی (دکتری)

حقوق کیفری و جرم‌شناسی (دکتری)

روابط بین‌الملل (دکتری)

علوم سیاسی (دکتری)

حقوق خصوصی (کارشناسی‌ارشد)

حقوق جزا وجرم‌شناسی (کارشناسی‌ارشد)

علوم سیاسی (کارشناسی‌ارشد)

روابط بین‌الملل (کارشناسی‌ارشد)